Vedtægter 2019

 

Vedtægter for Nakkehoved Fyrlaug             

§ 1  

Navn og hjemsted:

Laugets navn er "Nakkehoved Fyrlaug". Stiftet d. 21. februar 2006.

Lauget har hjemsted i Gilleleje på adressen:

C/o Museum Nordsjælland, Gasværksvej 21 B, 3250 Gilleleje.

Lauget er tilknyttet Gilleleje og Omegns Museumsforening og relaterer fagligt til Museum Nordsjælland 

Formål:

 Fyrlaugets formål er, i nært samarbejde med Museum Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening,

 1) At styrke Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved gennem frivilligt arbejde med ikke kontraktbundet vedligeholdelse af bygninger, udstillingsgenstande og det omgivende naturareal.

 2) at udbrede interessen for Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved og dansk fyrhistorie.

 3) at bidrage med ideer til særudstillinger (og gennemførelse af disse), såvel som med andre arrangementer og tiltag i fyrmuseets regi.

 4) at støtte Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved’s økonomi, på enhver mulig vis. 

§ 3  

Laugets virke:

I nært samarbejde med Museum Nordsjælland kan lauget uddelegere - gennem bestyrelsen ­- konkrete opgaver til medlemsgrupper eller individuelle personer.

§ 4  

Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver interesseret, som betaler det årlige kontingent. Indtræden i lauget er ikke betinget af medlemskab af Gilleleje og Omegns Museumsforening.

Et medlem, der ønsker at udtræde af lauget må foretage udmeldelsen skriftligt til laugets kasserer.

Forhenværende medlemmer har ikke krav på laugets midler.

Alle medlemmer af lauget har fri adgang til samtlige afdelinger i Museum Nordsjælland

§ 5  

Kontingent:

Kontingentet fastsættes for det følgende år på den årlige ordinære generalforsamling og betales årligt før den ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår. Medlemmer af Gilleleje og Omegns Museumsforening betaler et kontingent, der højst er 1/3 af Nakkehoved Fyrlaugs ordinære kontingent.

§ 6   

Generalforsamling:

6.1 

Lauget afholder generalforsamling årligt i marts måned i Gilleleje. Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail og Fyrlaugets hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for mødet skal mindst indeholde:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere (stemmesedler skal være til stede)

3) Forelæggelse og godkendelse af beretning, regnskab og budget.

4) Fastsættelse af kontingent

5) Valg af

a) i lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

b) i ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

c) 1 bestyrelsessuppleant for en l-årig periode.

d) 1 revisor for en l-årig periode.

e) 1 revisorsuppleant for en l-årig periode.

6) Indkomne forslag

7) Eventuelt.

6.2  

Generalforsamlingen vælger med simpelt flertal en dirigent, der leder mødet og træffer afgørelser i spørgsmål, der ikke er omtalt i disse regler.

6.2.1

Alle tilstedeværende medlemmer af lauget har møde- tale- og stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted til alle poster.

6.2.2.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten bestemmer skriftlig afstemning.

Alle beslutninger og valg træffes ved absolut flertal af de afgivne stemmer, dvs. over halvdelen af de tilstedeværendes stemmer.

6.2.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter dette, eller senest 1 måned efter, at mindst 10% af foreningens medlemsantal pr. foregående årsskifte overfor bestyrelsen skriftligt har be­gæret dette med angivelse af dagsorden.

§ 7  

Bestyrelse:

Laugets ledelse varetages af bestyrelsen, der har 4 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, jf. § 6.

Udover de valgte medlemmer suppleres bestyrelsen med 1 medlem udpeget af Gilleleje og Omegns Museumsforenings bestyrelse blandt dennes medlemmer. Den afgående bestyrelse fungerer indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen.

Inden udgangen af marts måned hvert år konstituerer bestyrelsen sig med valg af mindst:

a. formand

 b. næstformand/kasserer

 c. sekretær.

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen følges den periode, for hvilken det udtrådte bestyrelsesmedlem var valgt.

 - Bestyrelsen varetager det løbende arbejde vedrørende laugets virksomhed.

 - Bestyrelsen beslutter selv, hvor ofte den vil mødes...

 - Bestyrelsen forestår nedsættelse af arbejdsgrupper for konkrete arbejdsopgaver.

 - Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

 - Bestyrelsen skal føre protokol over alle forhandlinger.

 - Formanden - i dennes fravær næstformanden - leder alle møder og forhandlinger i bestyrelsen.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden - i dennes fravær næstformanden - og skal sammenkaldes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. 

- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.

 

- I bestyrelsen træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

 - Lauget tegnes af den samlede bestyrelse.

 - Bestyrelsen kan meddele kassereren og/eller formanden fuldmagt til at disponere over laugets midler.

§ 8  

Regnskabsår:

Laugets regnskabsår er kalenderåret.

§ 9

Vedtægtsændringer:

Disse vedtægter kan ændres af en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

§ 10                           

Opløsning af Nakkehoved Fyrlaug:

Laugets opløsning eller sammenslutning med en anden forening kan kun ske, når det er vedtaget med mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling specielt indkaldt med dette emne på dagsordenen. Ved laugets opløsning overgår laugets tilbageværende aktiver til Gilleleje og Omegns Museumsforening, eller hvis denne er ophørt til Museum Nordsjælland.

Nakkehoved Fyrlaugs generalforsamling  12. marts 2019.

Vedtægternes ordlyd er ændret i overensstemmelse med beslutning truffet på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2019 og erstatter de tidligere vedtægter fra 6. marts 2018.