Vedtægter 2018

Vedtægter for Nakkehoved Fyrlaug

 

§ 1  
Navn og hjemsted:
Laugets navn er "NakkehoveFyrlaug". Stiftet d21februar 2006.
Lauget har hjemsted i Gilleleje på adressen:
C/o Museum NordsjællandGasværksvej 21 B, 3250 Gilleleje.
Lauget er tilkn
yttet Gilleleje oOmegns Museumsforening og relaterer fagligt til Museum nordsjælland

§ 2  
Formål:
Fyrlaugets formål eri nært samarbejde meMuseum Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening,
astyrke Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved gennem frivilligt arbejde med ikke kontraktbundet vedligeholdelse af bygningerudstillingsgenstande og det omgivende naturareal.
at udbrede interessen for Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved og dansk fyrhistorie.
 at bidrage med ideer til særudstillinger (og gennemf
ørelse af disse)såvel som med andre arrangementer og tiltag i fyrmuseets regi.
 at st
øtte Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved’s økonomipå enhver mulig vis.

§ 3  
Laugets virke:
I n
ærsamarbejde med Museum Nordsjælland kan lauget uddelegere - gennem bestyrelsekonkrete opgaver til medlemsgrupper eller individuelle personer.

§ 4  
Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver interesseret, som betaler det årlige kontingentIndtræden i lauget er ikke betinget af medlemskab af Gilleleje og Omegns Museumsforening.
Et medlemder ønsker at udtræde af lauget må foretage udmeldelsen skriftligt til laugets kasserer.
Forhenværende medlemmer har ikke krav på laugets midler.
Alle medlemmer af lauget har fri adgantil samtlige afdelinger i Museum Nordsjælland

§ 5  
Kontingent:
Kontingentet fastsættefor delgende år på den årlige ordinære generalforsamling og betaleårligt før deordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår. Medlemmer aGilleleje og Omegns Museumsforening betaler et kontingent, der højst er 1/3 adet ordinære kontingent.

 

§ 6  
Generalforsamling:
6.1  
Lauget afholder generalforsamling årligt i marts måned i Gilleleje. Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed, og indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14. februar
Dagsorden for mødet skal mindst indeholde:
 V
alg adirigent.
 Valg af stemmetællere (stemmesedler være til stede)
Forelæggelsog godkendelse af beretning, regnskab obudget.
Fastsættelse af kontingent
 Valg af
3a) i lige 
år: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
3b) i ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-åriperiode.
3c) 1 bestyrelsessuppleant foen l-årig periode.
3d) 1 revisor for en l-årig periode.
3e) 1 revisorsuppleant for e
l-årig periode.
 5) Indkomne forslag
6) Eventuelt.

6.2
Generalforsamlingen 
vælger med simpelt flertal en dirigentder leder mødet og træffer afgørelser i spørgsmål, der ikke er omtalt i disse regler.

6
.2..1
Alle tilstedeværende medlemmer af lauget har møde- tale- og stemmeret oer valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted til alle poster.
6.2.2.
A
fstemninger sker ved håndsoprækningmed mindre dirigenten bestemmer skriftlig afstemning.
Alle beslutninger og valg træffes 
ved absolut flertal af de afgivne stemmerdvs. over halvdelen af de tilstedeværendes stemmer.
6.2.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter detteeller senest 1 måned efterat mindst 10af foreningens medlemsantal pr. foregående årsskifte overfor bestyrelsen skriftligt har beæret dette med angivelse af dagsorden.

§ 7  
Bestyrelse:
Laugets ledelse varetages af bestyrelsen, der har 4 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, jf. § 6.
Udover de valgte medlemmer suppleres best
yrelsen med 1 medlem udpeget af Gilleleje og Omegns Museumsforenings bestyrelse blandt dennemedlemmer. Den afgående bestyrelse fungerer indtil den nyvalgte bestyrelse etrådt sammen.

§ 7 fortsat:
Inden udgangen af marts m
åned hvert år konstituerebestyrelsen sig med valg af mindst:
a. f
ormand
b. n
æstformand/kasserer
c. sekretær.

Ve
esuppleants indtræden i bestyrelselges deperiode, for hvilken det udtrådte bestyrelsesmedlem vavalgt.

- Bestyrelsen varetager det løbende arbejde vedrørende laugets virksomhed.
- Bestyrelsen beslutter selvhvor ofte den vil mødes...
- Bestyrelsen forestår nedsættelse af arbejdsgrupper for konkrete arbejdsopgaver.
- Bestyrelsen bestemmer selsin forretningsgang.
- B
estyrelsen skal føre protokol over alle forhandlinger.
- Formanden i dennes fravær næstformanden leder alle møder og forhandlinger i bestyrelsen.
- Bestyrelsen sammenkaldes af formanden - i dennes fravær næstform
anden - og skal sammenkaldes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom.
- Best
yrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.
- I bestyrelsen træffes alle afg
ørelser ved simpel stemmeflerhed.
- I tilfælde af stemmeli
ghed er formandens - i dennes fravær næstformandenstemme afgørende.
- Lauge
tegnes af den samlede bestyrelse.
- Bestyrelsen kan meddele kassereren og/eller formanden fuldmagt til at disponere over laugets midler.

§ 8  
Regnskabsår:
Laugets regnskabsår er kalenderåret.

§ 9  
Vedtægtsændringer:
Disse vedtægter kan ændres af en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

§ 10  
Opløsning af Nakkehoved Fyrlaug:
Laugets opløsning eller sammenslutning med en anden forening kan kun skenår det er vedtaget med mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling specielt indkaldt med dette emne på dagsordenen. Ved laugets opløsning overgår laugets tilbageværende aktiver til Gillelejog Omegns Museumsforeningeller hvis denne er ophørt til Museum Nordsjælland.

Henrik Christiansen
dirigent
Nakkehoved Fyrlaugs generalforsamling 06. marts 2018.


Vedtægternes ordlyd er ændret i overensstemmelse med beslutning truffet på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2018.