Beslutningsreferat af generalforsamlingen i Nakkehoved Fyrlaug

Den 12. marts 2019:

 

1: Astrid Larsen, Ramløse, valgt til dirigent.

2: To stemmetællere blev valgt.

3: Formanden Else Djurhuus beretning godkendt.

4: Johanne Arum Jensen forelagde regnskab, som blev godkendt med den bemærkning, at formanden undersøger kontingenttallet i forhold til i hvilket år, der er indbetalt hvad. Alle medlemmer skal på mail have orientering derom.

5: Budgettet godkendt.

6: Overflyttet til punkt 11.

7: Johanne Arum Jensen ønskede ikke genvalg. I Stedet valgtes Marion Svendsen for to år. Henrik Kaysfeld genvalgtes.

8. Carsten Sløk genvalgtes som suppleant for et år.

9: Charles Beckhøft genvalgtes som revisor.

10: Rolf Jakobsen genvalgtes som revisorsuppleant.

11: a: Vedtægterne blev vedtaget med to ændringer:

Paragraf 6.1 hedder nu:

Generalforsamlingen er ……via e-mail og Fyrlaugets hjemmeside.

Forslag……senest to uger før generalforsamlingen.

Paragraf 5, hvori det præciseres:…., der højst er 1/3 af Nakkehoved Fyrlaugs ordinære….

Det skal også fremgå at vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen 12.3.2019 og erstatter den indtil den dato gældende vedtægter.

                                                         

b: Kontingentet blev vedtaget forhøjet fra 75 til 105 kroner (og for medlemmer af Gilleleje og Omegns Museumsforening fra 25 til 35 kr).

11.1.Eventuelt: Formanden fortalte om kommende arrangementer.

11.2  ”                 Direktør Ole Lass Jensen fortalte om du nuværende planer for Museumsstrøget.

Referent

Lars Thomsen, Gilleleje

 


 

Referat fra laugets generalforsamling 2018

Sognegården- Gilleleje. 38 deltagere til forloren skildpadde.
Fra bestyrelsen: Else Djurhuus, Judith Dam, Henrik Kaysfeld, Johanne Arum.  Henrik Christiansen Dirigent.

1. H. C. byder velkommen og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2. Formandens beretning. Vi har haft godt 4000 besøgende denne sæson, Else lover at hun bliver indtil 5000 er nået. Vores butik har også haft fin omsætning. Første arrangement i 2017 var Fyrets fødselsdag i maj måned- også en dag med mange besøgende- alle lagkager blev spist så der loves flere til næste år. / Udflugten med sejltur med s/s Skølskør og besøg på Færgegården var helt i top. Vejret var i den grad med os- sol over alt hvor vi var uden dørs- regn i Gilleleje. / Til fyrenes dag havde over 40 bestilt grilltallerken, og der var god musik fra Kjøller, som skal spille til fyrenes dag så længe Else er formand! /  Opera-sang er en dejlig tradition som havde inspireret til Candlelight dinner på Fyrkroen med Ove Mynderups sang. Han havde lovet at synge ”fyrsangen”, men desværre holdt stemmen ikke så der blev givet løfte om en sang her til generalforsamlingen. Desværre er Ove Mynderup blevet forhindret i at komme i aften, så det må vi undvære. / Julemarkedet var som det plejer hyggeligt, og Elses julekage fik ben at gå på. Måske kan der laves flere næste år, men den er en dyr omgang, så nu må vi se. / I 2018 skal vi også på tur, vi har undersøgt mulighed for Hven, men det er en dyr  tur som tager en hel dag, så den er skrottet. Andre forslag modtages. / Vores nye tiltag med en kalender som er lavet sammen med Museumsforeningen, blev ikke den succes vi havde håbet, men måske går det bedre når vi åbner til marts og der forhåbentlig kommer mange til kaffe og kage. /  På Lucia-dag kom der nyt lys i Fyret, det er nu hvidt, da det er en ny pæretype- LED-lys. Send gerne spørgsmål til Else hvis nogen vil vide mere om det. / I december var der jordskred ved Fyret, så der er sat afmærkning op. / Fra næste år vil der blive krævet betaling for mad og drikke ved generalforsamlingen. Skulle nogen have lyst til at give en skilling i år, kan de lægges i mælkejungen. Pengene vil så gå til hjælp til skab til hjertestarteren, som skal have sit eget skab.  Medlemstal er 290.

3. Regnskabet og budget gennemgåes, og godkendes. DOG, vi har glemt indtægterne for kalendere, så kasseren lover et nyt  opdateret budget. Heldigvis er det jo flere penge vi får til rådighed. Der gøres også opmærksom på vores fine sølv fyrmønter som er til salg.

4. Else og Judith er på valg, og begge genvælges. (2 årig periode)
5. Carsten Sløk er på valg som suppleant, han er fraværende, man er indstillet på genvalg. Han genvælges (1 årig periode)

 

6. Charles Bechshøft er på valg som revisor, og genvælges. (1årig periode)
7. Rolf Jacobsen er på valg som revisorsupleant, og genvælges. (1årig periode)

8.
 Der er nogle ændringer i vores vedtægter, mest pga. nye adresser, men der kommer flere forslag og forespørgsler til ændringer, hvilket giver grund til nogen snak frem og tilbage. Vedtægterne er lavet da det var en ganske lille forening, men da vi nu har mange medlemmer må nogle paragraffer laves om og noger føjes til. De ændrede vedtægter læses op efter kaffepausen og godkendes.  De rettede vedtægter loves vedlagt referatet.


9. Der har været planer om en kontingentforhøjelse, men det må udsættes. Dels fordi tallene så ikke stemmer med reglerne og dels fordi pengene indbetales til Museum Nordsjælland, som fordeler dem til de respektive afd, og det vil så ikke være muligt at kende afdelingerne på beløbene.

10. Under eventuelt har vi skab til hjertestarteren. Den er nu låst inde i cafeen, det er ikke særlig praktisk. Det er en bekostelig affære, der er kommet penge ind via sponsorat og indsamling ved julemarkedet, og beløb i jungen i aften. Nakkehoved Grundejer forening kunne måske være interesseret i samarbejde. Museum Nordsjælland betaler 1500kr pr kvartal for hjertestarteren, og vil ikke give mere, men vil gerne undersøge priser. Vi mener det vil være sikkert nok at anbringe den i et skab. / Kystsikring efterlyses, noget vi må tale om i bestyrelsen. / Else fremviser en fin mulepose med tryk af Fyret, men den er for dyr, og vi skal købe 250 stk. / Fyr fra Dragør fortet er opsat der hvor papegøje fyret stod, og tænk hvis vi kunne få lys i det.!!! / En tur til museet i Hørsholm foreslås og modtages positivt, så det kan blive en mulighed. / Gribskov Kommune går til foråret i gang med at male Fyret, og også trappen skal have en omgang. Det koster mange penge, og er en projekt over 3 år. / Søren tager ordet, og udtrykker tilfredshed med vores arbejde, mange besøgende og dermed god formidling og kendskab til Fyret og området. Museum Nordsjælland er nu flyttet fra Pyramiden, det meste til Hillerød, men 3 medarbejdere sidder nu på adressen Gasværksvej 21B, og alle er velkomne til at kigge ind og se lokaliteterne. Søren takker for opmærksomheden ved sit 40års jubilæum, det var en fantastisk dag.
Der er ikke flere som ønsker ordet, og Else afslutter med et kort tilbageblik på starten af lauget og takker alle medlemmer og "tjenende ånder", her tænkes især på Elin og Cai som jo ikke ses af de  besøgende, men som løser mange praktiske opgaver, og Lis som holder bede og andre ting ude.     
Ønsket om snarligt gensyn på Fyret og tak for i aften.
Referat skrevet af Johanne.